FINES slovenský výrobca nábytku Ι sedačky, postele

Možnosti dopravy tovaru zakúpeného cez e-shop www.fines.sk

  • 5226 čítaní / zobrazení

     1. Osobný odber vo výrobe – ZADARMO
Možnosť vlastného odberu v sídle firmy FINES, na adrese Dolné Rudiny 1, 010 01, SK, v pracovných dňoch od 6:00 do 10:00 hodiny a od 10:30 do 14:00 hodiny.

     2. Osobný odber na odbernom mieste - ZADARMO
Možnosť osobného odberu na viac ako dvadsiatich miestach v SR. Zoznam odberných miest pod záložkou ,,Mapa odberných miest“.
Spravidla do desiatich pracovných dní.
Na odbernom mieste má zákazník možnosť dohodnúť si s prevádzkovateľom dovoz tovaru na adresu, prípadne aj ďalšie služby ako vynáška, montáž atď.

      3. Rozvoz v okrese Žilina, Bratislava, Senica, Levice, Prievidza, Liptovský Mikuláš, Trenčín 
3.a) Doprava priamo na adresu zákazníka v okresoch uvedených v bode č.3. Pri nákupe do 300 € za cenu 10 €
3.b) Doprava priamo na adresu zákazníka v okresoch uvedených v bode č.3. Pri nákupe nad 300 € zdarma
Spravidla do 10 pracovných dní.

      4. Rozvoz po SR (okrem vyššie uvedeného)
4.a) Doprava priamo na adresu zákazníka po celej SR. Pri nákupe do 500 € za cenu 50 €
4.b) Doprava priamo na adresu zákazníka po celej SR. Pri nákupe nad 500 € zdarma
Spravidla do desať až pätnásť pracovných dní.

Pri preberaní odporúčame vizuálnu kontrolu zásielky, či nedošlo ku poškodeniu pri prevoze.
 
   Osobný odber. Po vyrobení tovaru dodávateľ telefonicky vyzve objednávateľa na odobratie tovaru. Objednávateľ si prevezme tovar do 21 dní od výzvy. Možné je aj vyzdvihnutie kuriérom, ktorého si objednávateľ zabezpečuje sám. Pri vlastnom odbere, organizovaným objednávateľom, sa tovar vydáva v sídle firmy FINES - Dolné Rudiny 1, Žilina a to v pracovné dni v čase od 6:00 do 14:00 - úhrada prípadného doplatku je možná v hotovosti alebo platobnou kartou.

   Dovoz zabezpečovaný dodávateľom. V prípade, že na želanie zákazníka dopravu zabezpečuje dodávateľ, oznámi dodávateľ najneskôr 1 deň vopred dátum dodávky tovaru a odhadovaný čas dovozu. Objednávateľ zaväzuje, že sa prispôsobí časovému harmonogramu rozvozov tak, aby nedochádzalo k zdržaniu dodávky ďalším zákazníkom. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke. Tovar bude dodaný do miesta vykládky uvedeného na objednávke pred dom (prípadná zmena dodacieho miesta môže spôsobiť odklad dovozu tovaru) - dodávateľ nezabezpečuje vynesenie tovaru do domu/bytu a preto je objednávateľ  povinný zabezpečiť si vynesenie do domu/bytu sám.
V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie.

   V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii objednávky alebo jednostranne predĺženej predávajúcim, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 20 € za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 21 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.

   Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

   Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.
Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

   V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške uvedenej v bode 2 tohto článku týchto všeobecných obchodných podmienok. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

   Kupujúcemu sa odporúča skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

   Uvedené ceny sú vrátane DPH.
 

 späť